آن سوی مرگ

درباره دوره

کتاب آن سوی مرگ در بردارندۀ سه خاطره دربارۀ تجربۀ مرگ و حاصل مصاحبه رو در رو با افرادی است که حیات پس از مرگ را تجربه کرده، به برزخ رفته و برگشته اند. در این دوره به شرح روایات، آیات از نگاه فلسفه ملاصدرایی پرداخته شده است.

سرفصل ها