راهکار برای ابطال طلسم و دوری جن

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

تست

1 سال قبل
مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

تست

1 سال قبل
مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

تست

1 سال قبل
مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

آیه 33 سوره مبارکه الرحمن 70 مرتبه به پارچ آبی خوانده شود سپس ظرف آب دور تا دور دیوارهای اصلی داخل منزل ریخته شود برای دفع سحر، طلسم، مسائل از این قبیل بسیار راه گشاست.

1 سال قبل