ازدواج

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
با خواستگار خودتان در مورد خمس صحبت کنید و اتمام حجت کنید و اگر اهل خمس نشدند با ایشان ازدواج نکنید. در مورد شغل دولتی ایشان هم اگر کاری را که بعهده دارند درست و کامل انجام می‌دهند، دیگر چیزی به عهده ایشان و شما نخواهد بود.

9 ماه قبل