مرجع تقلید

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنید. برای این امر به سایت ایشان مراجعه کنید یا تلفنی از دفترشان بپرسید.

9 ماه قبل