تبعیت از پدر

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
1- اگر امکان جمعش باشد بهتر است. مثلا سریع نماز بخوانید و برگردید کمک کنید. اگر پدر درخواست کمک دارد اولویت با کمک به پدر است.
2- در امر مستحب مثل اول وقت خواندن یا مسجد رفتن اولویت با درخواست پدر است

9 ماه قبل