تعیین جنسیت

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
در این مواردی که ذکر کردید، انگشتر را بهمراه نداشته باشید بهتر است.

2 هفته قبل