توانایی شیطان برانسان

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
به نحو کلی شیطان می‌تواند در خواب ما نفوذ کند ولی در این مسئله نیاز است که به معبر خواب رجوع شود تا در مورد آن نظر بدهد.

2 هفته قبل