میزان ایمان

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
مهم آن چیزی است که در دل رسوخ کرده، و ملاک این است که آن را تا لحظه آخر زندگی حفظ کند.

2 هفته قبل