حق وحقوق

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
سهوا یا عمدا؟
در سوال جدیدی با این قدر آن را مطرح کنید.

1 سال قبل