سقط بچه

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام بر شما
عمدی سقط شده یا سهوی؟
در سوالی جدید مطرح کنید و این قید را بیان کنید.

1 سال قبل