- ما تعهد می دهیم که اطلاعات ثبت نام شما غیر از مشاوری که از او مشاوره می گیرید در اختیار کس دیگری قرار نگیرد.